FUNDACJA ZATRZYMAĆ CZAS

Fundacja zatrzymać czas

Fundacja ZATRZYMAĆ CZAS była, wspólnie z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego oraz Książnica Pomorską (dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) współorganizatorem I Festiwalu Książki Słuchanej w Szczecinie 24-26 maja 2013 r. oraz jego II edycji 15-19 maja 2014r. Głównym celem Festiwalu jest promocja literatury i czytelnictwa, a jego obie edycje zgromadziły kilkutysięczną publiczność.

Fundacja od lat jest producentem Bałtyk Festiwal Media i Sztuka w Darłowie (wspólnie z Miastem Darłowo). Odbyły się dwie edycje festiwalu – w lipcu 2013 oraz 2014roku. W festiwalu uczestniczyło kilka tysięcy osób z Wybrzeża i całej Polski.

Fundacja jest pomysłodawcą i organizatorem ogólnopolskiego programu aktywności fizycznej seniorów „Bądź w olimpijskiej formie” pod patronatem Jacka Wszoły współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystki oraz ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Statutowymi celami działalności Fundacji są:

 1. Działalność w celu rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 2. Wspieranie twórców prowadzących działalność artystyczną oraz twórców niepełnosprawnych.
 3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 4. Wspieranie inicjatyw prospołecznych, a w szczególności tych, które są ukierunkowane na środowiska zagrożone społecznymi patologiami.
 5. Propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa.
 6. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 7. Działalność charytatywna.
 8. Ochrona i promocja zdrowia.
 9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 11. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
 12. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
 13. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 14. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
 15. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a także zrównoważonego rozwoju, zgodne z zasadami ekologii.
 16. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego, a także kulturowego na obszarach przyrodniczo cennych.
 17. Promowanie ekologicznych postaw wśród obywateli i podnoszenie ich świadomości w tym zakresie.